Wedstrijdreglement

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is, samen met de Algemene Voorwaarden, van toepassing op de wedstrijd ‘Zoute Beach Flower Festival‘, hierna de “Wedstrijd” genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Indiandribble, met maatschappelijk adres te Handelskaai 48, 1000 Brussel ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0535720409, hierna de “Organisator” genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op 19 augustus 2023 om 10.00u en eindigt op 19 augustus 2023 om 15u30.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan de natuurlijke personen met een maximum leeftijd van 12 jaar die voldoen aan de volgende aankoopverplichting: in het bezit zijn van een ticket voor Zoute Beach Flower Festival , hierna “Ticket” genoemd aan te kopen via de Zoute Beach Flower festival website.

De uiterste datum van inschrijving is vastgesteld op 10 augustus 2023.

Elke deelnemer (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kan enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht, doch niet de verplichting,  om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

Er is een maximum van 2 kinderen per winkel.

Er is minstens 1 meerderjarige begeleider toegewezen aan een winkel met een maximum van 2 meerderjarige begeleiders per winkel.

De Organisator staat enkel in voor de organisatie van het Zoute Beach Flower festival en staat niet in voor kinderopvang van de deelnemende kinderen.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

 • naam/namen van de deelnemende kinderen (voornaam en familienaam)
 • naam (voornaam en familienaam) van de ouder of wettelijke voogd van het (de) deelnemend(e) kinder(en)
 • Emailadres (ouder of wettelijke voogd)
 • Telefoonnummer van de ouder of wettelijke voogd
 • Het adres van de woonplaats van de deelnemer
 • De geboortedatum van de deelnemer

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via www.zoutebeachflowerfestival.be/privacypolicy) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator en de sponsors van het Zoute Beach FLower festival gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

Het wedstrijd mechanisme verloopt als volgt:

 1. Deelnemers mogen per winkel  voor de Wedstrijd papieren bloemen maken en meenemen naar het festival. Van deze bloemen mag elke winkel één bloem afvaardigen om te nomineren voor de prijs voor creatiefste  bloem. Tijdens het festival mogen extra bloemen gemaakt worden om te verkopen in het strandbloemen winkeltje.            
 2. Bij aanvang van de wedstrijd krijgen deelnemers één uur de tijd om een strandbloemen winkel te maken, hiervoor mogen strandbenodigdheden (strandemmers, strandschepjes, schelpen etc) gebruikt worden, het is niet toegestaan om extra decoratief materiaal of meubels mee te nemen.         

Na 1 uur gaat het startschot voor de bloemenverkoop en openen ook de deuren voor bezoekers. Deze bezoekers ontvangen één jeton waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen op de creatiefste bloem.

Mechaniek: bloemen kopen met schelpen (geen geld) 

Prijs: de prijs is zelf te kiezen door de winkel     

Duurtijd van de Wedstrijd: verkoop loopt gedurende 3u              

Elke aanwezige (zowel bezoeker als deelnemer) krijgt 1 stem jeton        

 • 1 stem creatiefste bloem -> stemmen worden verzameld bij de genomineerde bloemen

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaars

Als winnaars worden vervolgens aangeduid:

 • Origineelste winkel = jury prijs
 • Creatiefste bloem = bloem met meeste jetons

In geval van een ex aequo wordt de winnaar evenwel als volgt aangeduid: door middel van een jury.

De winnaars worden na het afsluiten van de Wedstrijd  om 15.00u op de hoogte gesteld als volgt:

De winnaars worden bekendgemaakt en afgeroepen ter plaatse.

Indien op het ogenblik van de prijsuitreiking de winnaar niet meer aanwezig is  dan gaat de prijs naar de eerstvolgende winnaar in rij. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaars.

Artikel 7. Prijs

Een winkel kan slechts één prijs winnen.

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).

Artikel 8. Fraude en misbruik

Indiandribble houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen, kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Communicatie

Deelnemers aan de Wedstrijd verlenen de toestemming aan de Organisator om zijn of haar naam en/of beeld (per foto of video) te gebruiken in het kader van eventuele communicatie of promotie van de Organisator omtrent de Wedstrijd (inclusief via social media kanalen).

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De Organisator kan aldus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou zijn opgelopen door een deelnemer omwille van de deelname aan de Wedstrijd en het ontvangen en/of gebruiken van of eventuele gebreken aan de startersbox en / of een prijs.

De Organisator kan bovendien geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor enige technische mankementen, gebrek aan netwerkverbinding of een mislukte deelname.

Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd, gedeeltelijk of in zijn geheel, te beëindigen, te wijzigen, uit te stellen, af te gelasten of te onderbreken wegens redenen van overmacht, omwille van andere oorzaken buiten de wil van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, technische incidenten of defecten, weersomstandigheden) of indien wettelijke redenen in een bepaalde jurisdictie de Organisator daar zouden toe dwingen.  In voorkomend geval wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald door de Organisator aan de deelnemer; evenmin is de Organisator enige schadevergoeding (direct of indirect) aan de deelnemers verschuldigd. kele schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 11. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze: via mail naar hello@indiandribble.com

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.

Artikel 12. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van dit Wedstrijdreglementniet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

***

Dit Wedstrijdreglement dateert van 8 maart 2023