Algemene voorwaarden

We willen er – net als jij ongetwijfeld – een geweldig fijne dag van maken. En dan maak je best op voorhand enkele goede afspraken. Lees ze gerust eens door. Heb je vragen? Contacteer ons!

Ticket – Voorwaarden

 1. Tickets voor het event ‘Zoute Beach Flower Festival’, dat plaatsvindt op zaterdag 19 augustus 2023 op het strand ter hoogte van het Albertplein, te 8300 Knokke, België, worden aangeboden door Indiandribble, Square Sainctelette 5/5, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer BE0535720409.
 2. Een Ticket geeft toegang tot slechts één strandbloemenwinkel op het voorziene terrein op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het Ticket.
 3. Elk Ticket heeft een unieke barcode die gescand wordten recht geeft tot een winkelplaats en deelname aan de Wedstrijd. Het Ticket is enkel geldig met een leesbare barcode of controlestrook en dient op verzoek te worden getoond.
 4. De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van dit Ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele Ticket gebruikt, wordt tot de Wedstrijd toegelaten. Het heeft dus geen nut een Ticket te kopiëren of eenzelfde Ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd Ticket zal bijgevolg de toegang tot de Wedstrijd worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand jouw Ticket kan kopiëren.
 5. Namaak van Tickets is strafbaar en wordt juridisch vervolgd.
 6. Het is verboden een Ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. Koop dus nooit een Ticket van een onbekende, je hebt geen enkele geldigheid garantie.
 7. Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de Organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de Organisator.
 8. Bij oneigenlijk gebruik kan het Ticket ongeldig worden verklaard.
 9. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een Ticket.
 10. De houder van een Ticket neemt op eigen risico deel aan de Wedstrijd waarvoor dit Ticket toegang verleent en ontslaat de Organisator van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.
 11. Elke deelnemer dient zich te houden aan het reglement van de Wedstrijd en dient de aanwijzingen van de medewerkers en Organisator op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot de Wedstrijdworden ontzegd.
 12. Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentie of blindegeleide geleidehonden.
 13. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket.
 14. De aankoop van Tickets  is definitief en wordt onder geen beding terugbetaald door de Organisator.
 15. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van persoonlijke levenssfeer.​​​

Zoute Beach Flower Festival – Algemene Voorwaarden

 1. Zoute Beach Flower Festival is voor fijne mensen die samen een leuke tijd willen beleven. Bezoekers die zich asociaal gedragen zullen Zoute Beach Flower Festival moeten verlaten zonder recht op terugbetaling van hun Ticket.
 2. Je krijgt geen toegang tot een winkelstandje zonder een geldig Ticket. Niet verliezen dus!
 3. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten op elk moment begeleid zijn van een volwassene.
 4. Houders van Tickets  geven hun expliciete toelating tot het gebruik van hun werkelijke of gesimuleerde gelijkenis in het kader van eventuele productie, vertoning, promotie en/of exploitatie van foto’s, film, video en/of audio-opnames en dit in alle media wereldwijd.
 5. Houders van tickets zullen automatisch worden opgenomen in de mailinglijst van Zoute Beach Flower Festival.
 6. Bezoekers kunnen bij het betreden van het event gefouilleerd worden. Bezoekers die in het bezit zijn van illegale bezittingen, kunnen gearresteerd worden.
 7. Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van  assistentie of blindegeleidehonden.
 8. Volgende zaken zijn niet toegelaten op Zoute Beach Flower Festival: elke vorm van drugs en wapens.
 9. De Organistor van Zoute Beach Flower Festival behoudt zich het recht om het programma zoals beschreven op elke vorm van communicatie (website, flyer, poster, redactionele artikelen…) te wijzigen zonder enige kennisgeving of bekendmaking.
 10. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket. Gezien het een evenement in openlucht betreft, wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen. Aansprakelijkheid van de Organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. Wanneer het evenement niet kan doorgaan op 19 augustus 2023 vanwege weersomstandigheden dan zal er eerst gekeken worden om het evenement te verplaatsen naar 20 augustus 2023, deelnemers kunnen deelnemers met hun aangekochte ticket. Indien ook 20 augustus 2023 niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden dan wordt het evenement geannuleerd.